Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Budo Sport Hoorn, hierna te noemen BSH

Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier gaat het lid een overeenkomst aan met BSH. Op deze overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Leden en hun ouder(s) en verzorger(s) dienen zich te houden aan de Algemene Voorwaarden van BSH, de statuten van BSH en het Huishoudelijk Reglement van BSH. Deze zijn te vinden op de website www.budosporthoorn.nl

Artikel 1  Inschrijving, opzegging en adreswijzigingen

 1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één seizoen of minimaal één kalenderkwartaal. Door inschrijving is het lid verplicht de volledige contributie te voldoen.
 2. Een seizoen loopt vanaf 1 september tot en met 31 augustus.
 3. Indien de inschrijving midden in een kalenderkwartaal plaatsvindt, wordt de startdatum van het lidmaatschap de eerste dag van het betreffende kwartaal. Dit betekent dat voor het hele kalenderkwartaal contributie verschuldigd is. Hierop zijn geen uitzonderingen.
 4. De verschuldigde contributie wordt geïncasseerd via automatische incasso.
 5. Opzeggen kan bij de penningmeester. Bij kwartaalbetaling uiterlijk tot 2 weken voor het einde van het kwartaal en bij seizoen betaling uiterlijk voór 1 augustus van het kalenderjaar. Is te laat opgezegd, dan is de volledige contributie voor de nieuwe periode verschuldigd.
 6. Opzegging tijdens de contributieperiode is mogelijk. Er wordt echter geen restitutie van de betaalde contributie gegeven.
 7. Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de penningmeester via penningmeester@budosporthoorn.nl
  Persoonlijk afmelden bij de instructeurs wordt op prijs gesteld, maar leidt niet tot opzegging bij de penningmeester
 8. Wijzigingen van persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend contact-, adres- en mailadreswijzigingen moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk zijn door gegeven aan de secretaris via secretaris@budosporthoorn.nl

Artikel 2  Contributie & Betalingsvoorwaarden

 1. Jaarlijks wordt door BSH vóór 1 september de hoogte van de contributie bepaald en op de website gepubliceerd.
 2. BSH is bevoegd om jaarlijks vóór 1 september van elk kalenderjaar de prijzen te verhogen.
 3. De betaling van de contributie vindt plaats via automatische incasso aan het begin van het kalenderkwartaal. De seizoensincasso vindt plaats rond eind septmber.
 4. Het nieuwe lid machtigt BSH via het inschrijfformulier
 5. Indien men niet in staat is aan de betalingsverplichting te voldoen, dient tijdig contact opgenomen te worden met de penningmeester via penningmeester@budosporthoorn.nl
 6. BSH heeft het recht om bij het uitblijven van de betaling na aanmaning, het desbetreffende lid uit te sluiten van de lessen.

Artikel 3  Lessen

 1. De lessen vinden elke week plaats, met uitzondering van de schoolvakanties regio Noord (zie schoolvakanties) en nationale feestdagen.
 2. Vanaf 15 minuten voor de les is het mogelijk om de kleedkamers te betreden. Bij aanvang van de les hoort het lid in de zaal aanwezig te zijn.
 3. In geval van overmacht kan BSH besluiten dat één of meerdere lessen niet zullen doorgaan. Restitutie is in geval van overmacht niet van toepassing.
 4. De budo gedragsregels, te vinden op de website, zijn van toepassing tijdens de lessen voor deelnemers, begeleiders van deelnemers en bezoekers van de dojo.

Artikel 4  Toestemming foto’s en andere beeldopnames

 1. Op het inschrijfformulier wordt door het lid of zijn/haar ouders/verzorgers wel of geen toestemming gegeven voor het gebruik van foto’s en andere beeldopnames.

Artikel 5  Aansprakelijkheid

 1. BSH is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen en/of schade die plaatsvindt op de locaties waar BSH haar activiteiten uitvoert of activiteiten organiseert, tenzij wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door handelingen door of namens BSH die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de hoedanigheid van BSH als lesgever dient te worden betracht.
 2. Evenmin is BSH aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een les, wedstrijd of activiteit etc. door het niet in acht nemen van de aanwijzingen van BSH en/of haar instructeurs.

Artikel 6  Risico-acceptatie

 1. Het lid is op de hoogte van en accepteert het risico dat inherent is aan het uitoefenen van de sporten die BSH aanbiedt. Dit risico kan zich manifesteren voorafgaand, tijdens of na afloop van het bijwonen van een les en kan gevolgen hebben voor de gezondheid dan wel de lichamelijke conditie van de leerling.
 2. Het lid neemt deel aan de lessen voor eigen rekening en risico.

Artikel 7  Verzekeringen

 1. Ieder lid dient te beschikken over een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid. BSH adviseert om daarnaast ook een ongevallenverzekering af te sluiten.
 2. Moedwillig veroorzaakte schade aan materialen, de zaal en/of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.
 3. Ongeacht het feit dat BSH maatregelen treft om diefstal te voorkomen, draagt ieder lid eigen risico voor het zoekraken van zijn of haar eigendommen, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend kledingstukken, sieraden en mobiele apparatuur.
 4. Van diefstal van materialen en middelen van BSH wordt in alle gevallen aangifte gedaan.

Artikel 8  Slotbepalingen

 1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.
 2. Op de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlandse Recht van toepassing. De Nederlandse rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.